Kalite Denetim ve YMM A.Ş.

Pzt -Cuma 09.00 - 18.00
Haftasonu Kapalı

Nivo Ataköy Plaza
B Blok D:89 Bakırköy İST

Vergi Davaları Danışmanlık Hizmetleri

Firmaların vergilendirme sürecinde yaşadıkları ihtilaflara, ilgili mevzuat kapsamında çözüm yolları geliştirerek idari başvurular ile dava/savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmeti veriyoruz.

Vergi Davalarında Bilinmesi Gerekenler

Dava Açma Süresi Kaç Gündür?

Vergi mahkemesinde dava açma süresi özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde otuz (30) gündür. Danıştay ve İdare Mahkemelerinde ise bu süre altmış (60) gündür. Dava açma süresinin ne zaman başladığı hususunda pek çok özellikli durum vardır. Örneğin tahakkuku tahsile bağlı vergilerde tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlar.

İhtirazi Kayıtla Beyan Nedir ve Ne İşe Yarar?

İhtirazi kayıtla beyan, mükelleflerin gelirinin istisna ve muafiyet gibi nedenlerden dolayı vergiye tabi olup olmadığı hususlarında şüpheye düştükleri matrahlar için başvurulan bir yoldur. Böylece mükellefler ihtirazi kayıtla beyanname vererek daha sonra dava yoluna gidip haksız ödedikleri vergiyi geri isteyebilirler.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler süresi içinde verildiği için mükelleflerin cezai duruma düşmesini önlemekte ve dava açma hakkını da saklı tutmaktadır.

Dava Açmak Tahsil İşlemini Durdurur mu?

Evet durdurur. Dava neticesinde vergi mahkemesi kararının mükellefin lehine olması durumunda eğer ödemişse mükellefe ödediği vergiler geri verilir fakat faiz ödenmez.

Vergi mahkemesinin kararı mükellefin aleyhine ise, verginin tahakkuku gerçekleşir ve ihbarnamenin tebliğinden itibaren 1 ay içinde dava konusu yapılan ve ödeme süresi geçmiş vergi ve cezaların tamamının ödenmesi gerekir. Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, söz konusu verginin normal vade tarihinden, mahkeme kararının vergi idaresine tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi hesaplanır.

Dava Açma Süreleri Nasıl Hesaplanır?

Süreler gün olarak belli edilmişse, başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde sona erer.

Süreler hafta olarak belli edilmesi halinde süre, izleyen haftadaki sürenin başladığı güne tekabül eden günün çalışma saati sonunda bitmektedir.

Süre eğer ay olarak belli edilmişse, izleyen ayda sürenin başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde bitmektedir.

Resmi tatiller süreye dâhil olmaktadır. Eğer sürenin son günü tatil gününe denk gelirse bu durumda, süre tatili takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzar.